Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Elmārs TOMSONS


Elmārs TOMSONS
Dr.sc.ing.

Kodolenerģētikas grupas vadītājs
LZA Fizikālās enerģētikas institūts

Aizkraukles iela 21
Rīga, LV 1006

Tel.:      +371 755 8635
Fakss: +371 7555337
E pasts: fei@edi.lv

Dzimis: 1931. gada 5. septembrī, Rīgā




Intereses izgudrošanas jomā:

 • Elektroenerģijas ražošana
 • Kodoltehnika
 • Kodolreaktoru vadīšana un aizsardzība

Galvenais izgudrojums:

Patentdokumentu izlase:

Kopā 8 PSRS autorapliecības un 8 citu valstu patenti.

Elmārs TOMSONS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Es, kā enerģētiķis, strādājot Rīgas siltumstacijā TEC-1, redzēju, ka daudzas iekārtas un mezgli, lai tos racionāli izmantotu, ir jāpilnveido. Tāpēc aktīvi piedalījos racionalizatoru darbā, veicot daudzu iekārtu konstrukcijas uzlabojumus.
 • Piecdesmito gadu beigās, 13 gadus pēc pirmā iedarbinātā kodolreaktora Padomju Savienībā - Maskavā (1946.25.XII) arī Salaspilī – Latvijā sāka būvēt tipveida pētniecisko kodolreaktoru (IRT). Piedalījos minētā pētnieciskā reaktora palaišanā un ekspluatācijā. Vienlaicīgi pilnveidoju savas zināšanas kodolreaktoru vadības, fizikas un tehnikas jautājumos. Tā kā kodoldalīšanās rezultātā atbrīvotās enerģijas un starojuma vispusīga izmantošana strauji attīstījās, tad parādījās iespējas kodolreaktoru iekārtu pilnveidošanā un jaunu izstrādē. Lai efektīgi to veiktu, Salaspilī uzbūvējām otru, nelielas jaudas (līdz 25 W) pētniecisko kodolreaktoru (RKS-25 – Rīgas kritiskais stends), kurš sekmīgi darbojās no 1966. gada līdz 1990. gada 25. oktobrim. Minētais kodolreaktors nodrošināja lielas jaudas radiācijas kontūru – gamma starojuma avotu, specializēto kodolreaktoru šķidra metāla vadības un aizsardzības sistēmu un kodolreaktoru aktīvo zonu pētniecību un izstrādi. Darbi bija saistīti ar jaunu tehnisko risinājumu meklējumiem, izpēti un izstrādi. Darba rezultātā izveidojās PSRS autorapliecības un patenti, kas nostiprināja priekšlikumu prioritāti. Izstrādāto priekšlikumu pārbaude un ieviešana galvenokārt notika pētniecības kodolreaktorā IRT un kritiskā kodolreaktorā RKS-25. Priekšlikumu izmantošana bija saistīta ar sarežģītas kodolreaktoru tehnikas jautājumu risināšana, lai garantētu kodolobjektu drošu darbību.
 • Jaunu priekšlikumu izstrādei un patentēšanai nepieciešamas vispusīgas zināšanas konkrētajos jautājumos un pilnīga informācija par analogu patentu risinājumiem pasaulē. Lai šodien Latvijā sekmīgi risinātu patentēšanas darbu, nepieciešams zinātnei un inovācijai piešķirt prioritātes valstī, kā arī radošu speciālistu sagatavošana, piesaiste un atalgojuma nodrošinājums.

Vispārzinātniskās intereses:

Enerģētika, matemātika un fizika

Valodas

latviešu, krievu

Izglītība:

 • Rīgas Industriālais politehnikums (elektrotehnikas nodaļa), 1950
 • Rīgas Tehniskā universitāte (Elektrisko sistēmu un tīklu specialitāte), 1960
 • Dr.sc.ing., Maskavas Aviācijas institūts, Krievija, 1976

Darba gaitas:

 • Elektromontieris, vadības pults dežurants, Latvenergo, 1950 – 1960
 • Kritiskā pētniecības reaktora nodaļas un kodolreaktoru fizikas un tehnikas pētījumu darbu vadītājs, Fizikas institūta kodolreaktors, LZA Kodolpētniecības centrs, Salaspils, 1960 – 1994
 • Kodolenerģētikas grupas vadītājs, LZA Fizikālās enerģētikas institūts, 1994 –
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2005

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Valsts prēmija par darbu "Jauna tipa gamma starojuma avota - radiācijas kontūra izstrāde un izmantošana", 1987
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un VAS Latvenergo balva par pētījumiem kodolreaktoru fizikā, tehnikā un to izmantošanu, 2004

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Biedrs, Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība, Kodolenerģētikas problēmu komisija
 • Biedrs, Sabiedriskā organizācija "Salaspils zinātniskais atomreaktors"

Publikācijas:

 Kopā: 107, t.sk. 1 monogrāfija.

Monogrāfija:

 • A.Dinduns, V.Gavars, E.Tomsons. Radiācijas kontūri – gamma starojuma avoti. Rīga, Zinātne, 1969, 203.lpp. (krievu valodā).
 • E.Tomsons. Kodolenerģētika un vide. Rīga, Zinātne, 2014, 212.lpp. 

Raksti:

 • E.Platacis, E.Tomsons, V.Gavars u.c. (1975) Kodolreaktora šķidrā metāla regulators. - Atomnaja Energija,  39, Nr 5. (krievu valodā)
 • E.Tomsons, Ē.Liepa. (1994) Kodolenerģētikas izmantošana un attīstība Eiropā. – Latvijas Fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls,  Nr.5, lpp.23-51
 • Tomsons E. (1998) Atomelektrostaciju gredzens ap Latviju. - Tehnikas Apskats, Nr 132, lpp.15-17.
 • Tomsons E. (1998) Trends in development of nuclear energetics in the 20th century (a review). – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Nr5, pp.14-28.
 • Kramer M., Tomsons E. (1999) Operation, disassembly and examination of gamma source – the radiation loop RK-LM at the Latvian research nuclear reactor. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,Nr 4, pp.67-76.
 • Tomsons E. (1999) Kodolenerģijas izmantošana ES valstīs. - Enerģija un Sabiedrība, Nr 12, lpp.31-32.
 • Tomsons E.  (2001) Kodolenerģijas izmantošanas prognozes Eiropas Savienības valstīs. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Nr3, lpp.55-60.
 • Tomsons E. (2001) Latviju aptverošā teritorijā izvietotās atomelektrostacijas. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Nr4,lpp.49-62.
 • Tomsons E. (2001) Urāna un fosilā kurināmā ieguve un patēriņš Eiropas Savienības valstīs. - Enerģija un Pasaule, Nr 5(10), lpp.46-48.
 • Tomsons E. (2001) Kodolenerģija ES valstīs gadsimta mijā. - Enerģija un Pasaule, Nr 6(11), lpp.28-31.
 • Dindunis A., Gavars V., Krāmers M., Tomsons E. (2001) Radiācijas kontūrs – gamma starojuma avots. Par Latvijas izgudrojumiem un izgudrotājiem Interneta ekrānos. - Tehniskais Apskats, Nr137/138,lpp.60-64.
 • Tomsons E. (2002) ES kandidātvalstu kodolreaktori un urāna krājumi. - Enerģija un Pasaule, Nr1(12),lpp.32-34.
 • Tomsons E. (2002) Atomelektrostacijas Latvijas kaimiņos. - Enerģija un Pasaule, Nr2(13), lpp.42-45.
 • Tomsons E. (2003) Latviju aptverošo valstu aktivitātes kodolenerģijas izmantošanā. - Enerģija un Pasaule, Nr1(18),lpp.41-43.
 • Tomsons E. (2003) Nuclear power in the World. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Nr1, lpp.29-35.
 • Tomsons E. (2003) Enerģētiskie kodolreaktori. - Enerģija un Pasaule, Nr2 (19), lpp.31-35.
 • Tomsons E. (2004) Ūdeņradis – nākotnes degviela. - Enerģija un Pasaule, Nr1(24),lpp.12-15. Tomsons E. (2004) Kodolenerģija Eiropas Savienības valstīs. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,Nr 6, lpp.42-56.
 •  Gavars V., Tomsons E. (2004) Kodolenerģētikas tehnikas attīstība Latvijā 20 gs. otrā pusē. - Latvijas Universitātes raksti 661 sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība, lpp.76-82.
 • Tomsons E. (2005) Kodolenerģētika Eiropas Savienībā. - Enerģija un Pasaule, Nr1(30),lpp.44-47.
 • Tomsons E.(2005) Kodolenerģijas izmantošana Āzijas valstīs (1.daļa). – Enerģija un Pasaule, Nr 6(35), lpp.26-28.
 • Tomsons E. (2006) Kodolenerģijas izmantošana Āzijas valstīs (2. daļa) – Enerģija un Pasaule Nr1(36), lpp.24-29.
 • Tomsons E. (2006) Āzijas valstu kodolenerģētika. Kodoldegviela. – Enerģija un Pasaule Nr 2(37), lpp.34-35.
 • Tomsons E. (2006) Kodolenerģija šodien un rīt (1. daļa). – Enerģija un Pasaule, Nr4(39), lpp.24-29.
 • Tomsons E. (2006) Kodolenerģija šodien un rīt (2. daļa). – Enerģija un Pasaule, Nr5(40), lpp.24-27.
 • Tomsons E. (2006) Ūdeņradis un transports (1. daļa). – Enerģija un pasaule, Nr6(41), lpp.38-41.
 • Gavars V., Tomsons E., Tīliks J., Ulmanis U. (2006) Edvīns Stumburs – kodolfiziķis, ātro neitronu reaktoru pionieris. – Enerģija un Pasaule, Nr6(41), lpp.88-93.
 • Gavars V., Tomsons E. (2006) Nuclear reactor for radiation processing. – Historiae Scientiarum Baltica ´06. Abstracts of XXII Baltic conference on the history of science, Vilnius, October 5-6, 2006.
 • Tomsons E. (2007) Ūdeņradis un transports (2. daļa). – Enerģija un Pasaule, Nr1(42), lpp.30-33.
 • Tomsons E. (2007) Ūdeņradis un transports. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Nr1, lpp. 51-63.
 •  Tomsons E. (2007) Kodoldalīšanās materiāli (1. daļa). – Enerģija un Pasaule, Nr2(43), lpp.80-85.

 Pētnieciskie projekti:

 • E.Tomsons (projekta vadītājs) Jauna tipa (ar viegli kūstoša metāla darba ķermeņi) drošības sistēmu izpēte un izstrāde objektiem ar ekstremāliem darba parametriem. Latvijas Zinātnes padome (1990 – 1993)
 • E.Tomsons (projekta vadītājs) Objekta (iekārtas) varbūtējas drošības novērtējums un riska noteikšana. Latvijas Zinātnes padome(1994 – 1995)
 • E.Tomsons (projekta vadītājs) Zinātnisko metožu izstrāde kodolenerģētikas potenciāla izvērtēšanai Latvijas energobilancē. Latvijas Zinātnes padome(1996 – 2000)
 • E.Tomsons (projekta vadītājs) Enerģijas uzkrāšanas un pārstrādes iespēju izpēte. Latvijas Zinātnes padome (2001-2004)
 • E.Tomsons (projekta vadītājs) Videi līdzsvarotas degvielas ieguves un izmantošanas iespēju novērtējums Latvijas energo bilancē. Latvijas Zinātnes padome (2004-2007) 

Vaļasprieks:

lauku un meža apsaimniekošana

Fotoalbums