Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Kazimirs LAPUŠKA


Kazimirs LAPUŠKA
Dr.phys. , vadošais pētnieks
Fundamentālās Ģeodinamiskās observatorijas vadītājs,
Astronomijas institūts, Latvijas Universitāte
 
Dzimis:  1936.gada 9.novembrī Ilukstes apriņķa Dvietes pagastā, Latvijā
Miris: 2013.gada 26.maijā Rīgā, LatvijāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Optiski – mehāniskie precīzie aparāti

Galvenais izgudrojums:

 • Satelītu fotografiskās novērošanas un lāzerlokācijas aparatūras konstruēšana 
      Laika posmā no 1962 – 1980.gadam K.Lapuška kopā ar izgudrotāju M.Ābeli ir konstruējis universālu multirežīmu
Satelītu fotokameru AFU-75, kura kļuva par PSRS Zinātņu akadēmijas Astronomiskās padomes koordinētās Satelītu
novērošanas observatoriju sistēmas galveno instrumentu. Sērijveidā tika saražoti ap simtu šādu kameru, kuras tika
uzstādītas vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Apmēram 20 valstīs (Japānā, Indijā, Ēģiptē, Somālijā, Bolīvijā, Francijas
Gvajānā, Francijas Tālo Austrumu un Antarktikas teritorijās, Kergelenu un Jaunās Amsterdamas salās, u.c.)
K.Lapuška veica darbu novērošanas punktu organizēšanā, personāla apmācīšanā un novērojumu izpildē.
Sākot no 1980.gada K.Lapuška piedalījās   lāzertālmēru LD-1 Interkosmos, LD-2 un lāzerteleskopa LS-100, 
u.c. izveidē, izpētīšanā, uzstādīšanā daudzās pasaules valstīs. Zemes mākslīgo pavadoņu fotokameras un
lāzertālmēri tiek izmantoti precīzu Satelītu koordinātu un attālumu noteikšanai, kurus tālāk izmanto Zemes
kinemātisko un dināmisko parametru, kontinentu dreifa, precīzā laika, Observatoriju ģeocentrisko koordinātu
un globālo ģeocentrisko koordinātu sistēmu noteikšanai.

Patentdokumentu izlase:

Patentdokumentu skaits: 1 Latvijas patents, 3 citu valstu patenti un 3 PSRS autorapliecības .
Latvijas patenti:
1. J.Artjuhs, V.Bespaļko, K.Lapuška, A.Ribakovs. Laika intervālu merītājs un tā kalibrēšanas metode. LV13686, 2008.
PSRS autorapliecības:
1.      M.Ābele, K.Lapuška. Устройство для фотографирования ИСЗ. № 162748 1963
2.      M.Ābele, K.Lapuška, B.Šilins. Экваториальная платформа для спутниковых камер. № 32505, 26.05.1965.
3.      Абеле М., Вятер Я., Лапушка К., Жагар Ю.   № 1254892,   13.02.1984.
 
 
Ārzemju patenti:
1.  Abele M., Vjater J., Zagars J., Lapuska K. Anlage fur das Aufspuren von Himmelskorpen (Germ.; Device for tracking artificial satellites). - Urkunde DDR (Germany), DD 273953, 1989.
2.  Abele M., Vjater J., Zagars J., Lapuska K. Method of cosmic bodies observation and equipment for realization of this method. Čehoslovākijas patents CS8606002, 1989
3. Abele M., Vjater J., Zhagars J., Lapushka K. Device for follow-up heavenly bodies. Bulgārijas patents BG48901, 1991  

Kazimirs LAPUŠKA par izgudrošanu un tās nozīmi:

Ne es, ne mani darba kolēģi nekad neko neesam izgudrojuši vienkārši izgudrošanas dēļ. Vienmēr tas bija
saistīts ar tekošo zinātnisko un inženier-tehnisko problēmu risinājumiem, lai panāktu galvenās problēmas
pēc iespējas efektīvu un drošu atrisinājumu. Vai atrastie risinājumi ir vai nav izgudrojumi, to skatījām un
lēmām pēc tam kopā ar citiem speciālistiem.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Astronomija
 • Dabas filozofija
 • Fizika
 

Valodas

Latviešu, krievu, vācu, angļu  

Izglītība:

 • Latvijas universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1960
 • Dr.fiz., M.Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Šternberga Astronomijas institūts, Krievija,
  Tēma: ”Pusautomātiska astronomisko negatīvu mērīšanas un aprēķināšanas iekārta”, 1968

Darba gaitas:

 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais pētnieks, Observatorijas vadītājs (1979-1986), Astronomiskā observatorija, Latvijas universitāte,   1957 - 1997
 • PSRS ZA Astronomijas padomes jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1968-1970      
 • Vadošais pētnieks, Astronomijas institūts, Latvijas universitāte, 1997 – 2007
 • Fundamentālās Ģeodinamiskās observatorijas vadītājs, 1992 - 2013

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Patentu valdes Valtera Capa balva par foto un lāzeraparatūras izveidi kosmisko objektu novērošanai, 2011
 • GFZ (GeoForschungsZentrum Potsdam - German Research Center for Geosciences) pateicība par veiksmīgu dalību un ieguldījumu Vācijas satelīta CHAMP lāzerlokācijā. Darba grupas vadītājs un lāzerlokācijā piedalījies Kazimirs Lapuška, 2010
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fridriha Candera vārdbalva astronomijā par darbu kopu „Augstas precizitātes Satelītu lāzerlokācijas izstrādē un ieviešanā Latvijā un ārzemēs”, 2007 
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvijas Gaisa Satiksme" balva par darbu kopu “Zemes mākslīgo pavadoņu novērošanas un lāzerlokācijas aparātu konstruēšana, novērojumi un to apstrāde”, 2003
 • Pateicības un diplomi par sekmēm satelītu dienestā: ESA (European Space Agency) 1995, NRL (Naval Research Laboratory USA) 1997, NASDA (National Space Development Agency of Japan) 2001,
 • Sudraba medaļa par jaunas fotokameras AFU-75 izstrādi un konstrukciju Zemes mākslīgo pavadoņu novērošanai, Vissavienības izstāde Maskavā, Krievijā, 1968.
 • Le Centre National D’Etudes Spatiales (CNES Francija) medaļa un diploms par starptautiskās programmas ISAGEX sekmīgu koordinēšanu no PSRS ZA puses, 1971
 •  Bulgārijas arodbiedrību centrālās komitejas Koljo Fičeto zelta medaļa par augstu meistarību un radošu pieeju Satelītu novērošanas aparatūras konstruēšanā, 1973
 • PSRS ZA Astronomijas padomes A. Fioletovas vārdbalvas par sekmīgu darbu Satelītu fotografiskajos un lāzernovērojumos,  1981, 1990
 • Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās Arodbiedrību padomes Goda raksts par sekmīgu zinātnisko darbu, 1969

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, Starptautiskā Astronomu savienība, 1970
 • Loceklis, Latvijas Astronomijas biedrība, 1960
 • Biedrs, International Laser Ranging Service, 1999 

Publikācijas:

Kopā: vairāk nekā 60zinātniskās un 15 populārzinātniskās publikācijas.
 
 
Nozīmīgākās publikācijas:
 • М.Абеле, К.Лапушка. Астрономическая фотоустановка для наблюдений искусственных спутников Земли АФУ-75 (Astronomical Photographic Device AFU-75 for Observation of Artificial Satellites of the Earth), Riga, 1970, 165 с. 
 •  К.Лапушка, Ю.Жагарс, И.Абакумов. Спутниковая фотокамера АФУ-75. Москва, 1971, 174 с.
 • М.Абеле, К.Лапушка. Трехосная автоматическая фотокамера для наблюдений искусственных спутников Земли (ИСЗ) (Observations of Artificial Earth Satellites with a three-axes guided camera) -  Krājumā: Бюллетень станций оптического наблюдения искусственных спутников Земли, Москва, 1962, 29, с.5-6.
 • M.Ābele, …… K.Lapuška, …. Использование оптических наблюдений ИСЗ для целей геофизики и геодезии (The use optical observations of artificial satellites for geophysics and geodesy), Maskava: INTERKOSMOSA programma, 1976, pp.174-200. (kr.val.)  Yu.Artyukh, V.Bespalko, K.Lapushka., A.Rybakov, V.Vedin. elective time interval counter for SLR applications. - Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, Band 11Proc. 11th Int. Workshop on Laser Ranging, Deggendorf, Sept. 20-25, 1998, vol. 2, pp. 510-515.
 • N.Abalakin, M.Abele, Yu.Artyukh,... K.Lapushka, et.al. Laser network design for the Moon and artificial Earth satellite ranging. – Proceedings of the Intern. Conf. On Earth Rotation and the Terrestial Reference Frame, Ohio, Columbus, USA, 1985, vol.1, pp.246-256.
 •  Yu.Artyukh, V.Bespalko, K.Lapushka., A.Rybakov. PMT signals caused range bias correction at the SLR Station Riga-1884. - Proc. 12th Int. Workshop on Laser Ranging, Matera, Italy, Nov. 13-20, 2000, Italy.
 •  Yu.Artyukh, V.Bespalko, E.Boole, K.Lapushka. A010 Family of time interval counters adapted  to SLR applications. - Proc.13th International Workshop on Laser Ranging “Toward Millimeter Accuracy”, NASA GSFC Washington DC, USA, 2003, 6p.    
Pētnieciskie projekti:
 • K.Lapuška (Projekta vadītājs)  Satelītu sistēmu izmantošana precīza laika, ģeodēzisko un ģeodinamisko pamatlielumu noteikšanai starptautisko  zinātnisko programmu sastāvā.    Latvijas Zinātnes padome  (1996-2000)
 • K.Lapuška (Projekta vadītājs)  Globāli koordinēti augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi izmantošanai zinātnes par Zemi dažādo nozaru regulārajos starptautiskajos dienestos. Latvijas Zinātnes padome (2001- 2004)
 • K.Lapuška (Projekta vadītājs)  Augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana.    Latvijas Zinātnes padome (2005 -2007)  

Vaļasprieks:

Basketbols, darbs brīvā dabā, sēņošana un ogošana.

Fotoalbums