Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Magnetohidrodinamiskās tehnoloģijas MAHYD un EMAGO

 Magnētiskā hidrodinamika (MHD) - zinātnes nozare, kas pēta elektrību vadošu šķidrumu, gāzu un plazmas mijiedarbību ar magnētisko lauku. Gan dabā, gan modernajā tehnikā novērojamas daudzas parādības, kuras ir MHD pētījumu objekti.

Fundamentālie un lietišķie pētījumi MHD jomā, kurus vairāk kā 50 gadus veica Fizikas institūta un tā konstruktoru biroja (MHD SKB) zinātnieku un inženieru kolektīvs, deva iespēju izskaidrot un prognozēt dažādas parādības magnētiskos laukos, aprakstīt procesus MHD mašīnās, kontroliekārtās un tehnoloģijās. Latvijā izveidojās spēcīga un pasaulē labi pazīstama MHD skola, kura specializējusies galvenokārt nesaspiežamu šķidrumu MHD. Praktisku rezultātu sasniegšanai bija nepieciešami arī pētījumi par MHD likumsakarību un efektu izpausmi reālos apstākļos, kas tuvi mašīnu ekspluatācijas vai tehnoloģisko procesu realizācijas apstākļiem, kā arī tiešās MHD tehnikas pārbaudes ražošanas procesā.

Fizikas institūtā un tā MHD SKB radīti MHD sūkņu teorijas un projektēšanas aprēķinu fizikāli tehniskie pamati un detaļu elektromagnētiskās orientēšanas un komplektēšanas teorija. Šie un citi darbi devuši daudzus praktiskus rezultātus, radījuši iespēju pārveidot un modernizēt vairākus tehnoloģiskos procesus.

Latvijas MHD zinātniski tehniskā skola ir spilgts piemērs tam, kā pateicoties izciliem teorētiska rakstura darbiem tiek radītas jaunas tehnoloģijas un mašīnas. MHD tehnoloģiju izgudrojumu komplekss satur vairākus simtus risinājumu, par kuriem kopumā tika saņemti vairāk kā 500 patenti. Daudzi no šiem risinājumiem izmantoti bijušās PSRS rūpniecībā, licences to izmantošanai tika pārdotas vairākām Rietumu valstu firmām. Liela nozīme bija arī spēcīgiem Fizikas institūta un MHD SKB patentu dienestiem (Gunārs Rotbergs un Vsevolods Alberts), kuri nodrošināja patentu iegūšanu un uzturēšanu.

 

Vairāk par MHD tehnoloģiju praktisko realizāciju skat. aprakstos par Latvijas izgudrotājiem:


Galvenie autori

Teorētiska rakstura darbiem:


  Juris Birzvalks (1926-1995)
  Oļģerts Lielausis
  Jānis Lielpēters (1931-2009)
  Tālivaldis Kalniņš
  Igors Kirko (1918-2007)
  Gunārs Sermons
  Ivans Tjutins (1913-1957)
  u.c.

Pielietojumiem:


Apbalvojumi:

 • LPSR Valsts prēmija par darbu Magnetohidrodinamisko sūkņu aprēķinu fizikāli tehniskie pamati un projektēšana (J.Birzvalks, T.Kalniņš, J.Lielpēters), 1970
 • LPSR Valsts prēmija par darbu Fizikāli tehnisko pamatu radīšana detaļu bezkontakta orientēšanai un identificēšanai ar elektromagnētisko lauku EMAGO (E.Davidenko, B.Joffe, R.Kalniņš, G.Sermons), 1974
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa (O.Lielausis), 1999
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Patentu valdes Valtera Capa balva par nozīmīgiem izgudrojumiem detaļu automatizētā manipulēšanā ar elektromagnētisko lauku (EMAGO), (R.Kalniņš un B.Joffe), 2005 

Nozīmīgāko monogrāfiju saraksts:

 • J.Birzvalks. Līdzstrāvas MHD kondukcijas sūkņu teorijas un aprēķinu pamati, R., Zinātne, 1968 (krievu val.).
 • J.Birzvalks. Magnētiskā hidrodinamika. Maskava, Znaņie, 1979 (krievu val.)
 • J.Birzvalks. Magnētiskā hidrodinamika. Rīga, Zinātne, 1984.
 • T.Kalniņš. MHD sūkņi. Rīga, Zinātne, 1969 (krievu val.).
 • O.Lielausis. Šķidro metālu MHD iekārtu hidrodinamika. Rīga, Zinātne, 1967 (krievu val.).
 • J.Lielpēters. Šķidro metālu indukcijas MHD mašīnas Rīga, Zinātne, 1969 (krievu val.).
 • B.Joffe, R.Kalniņš. Detaļu orientēšana ar elektromagnētisko lauku, Rīga, Zinātne, 1972, 285 lpp. (krievu val.)
 • J.Gelfgats, O.Lielausis, E.Ščerbiņins. Šķidrais metāls elektromagnētisko spēku iedarbībā. - Rīga, Zinātne, 1976 (krievu val.).
 • S.Buslovičs, J.Gelfgats, I.Kociņš. Iespiesto plašu lodēšanas automatizācija. Maskava, Nauka, 1976 (krievu val.).
 • J.Gelfgats, L.Gorbunovs, I.Vitkovskis. Magnetohidrodinamiskā droselēšana un šķidra metāla plūsmu vadīšana, Rīga, Zinātne, 1989 (krievu val.).

 MHD- sūkņi, iekārtas un tehnoloģijas
 MHD iekārtas